3M hang tabs

Thẻ treo Hang Tabs bằng cách tăng khả năng hiển thị sản phẩm, các tab treo nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn và tạo ra các cơ hội bán hàng bổ sung.

Chất lượng

Làm thế nào để bạn biết tab treo nào sẽ hoạt động tốt nhất để giảm chi phí đóng gói và tăng khả năng hiển thị bán lẻ của bạn? Tại SPK Packagingt, chúng tôi giúp trả lời các câu hỏi quan trọng với sự hỗ trợ kiểm tra thẻ treo của chúng tôi. 

Đo hiệu suất trong quá trình áp dụng ban đầu của tab treo vào hộp giấy.

Mô phỏng thử nghiệm treo 20 ngày, 100 ngày hoặc 365 ngày trong một môi trường bán lẻ điển hình.

Các thử nghiệm có thể được phát triển để kiểm tra các sản phẩm thực tế của khách hàng.

adhesive-hang-tabs

Hang tabs dán keo 2 mặt thường

Tiết kiệm chi phí

3m-hang-tabs

3M hang tabs

Chất lượng cao

Related projects ...