Tuyen nhan vien Ke toan

Nhân viên kế toán

Nhan vien theo doi don hang

Nhân viên quản lý đơn hàng

Tuyen nhan vien van hanh may san

Nhân viên quản lý sản xuất

2Q==

Nhân viên giao nhận hàng hóa