Hình cầu

Hình cầu là một phần không gian được tạo thành bởi tất cả các điểm có cùng khoảng cách đến một điểm tọa độ cố định.